THẬP BÁT LA HÁN

Giới thiệu về 18 vị La Hán

Thập bát La hán  là danh xưng được dùng trong các giai thoại về các vị A-la-hán trong Phật giáo Đại thừa. Hình tượng 18 vị La hán là một chủ đề phổ biến trong Nghệ thuật Phật giáo, ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc và Việt Nam.  Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.Tất cả họ đều là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả bao gồm 18 vị La Hán

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu 18 tượng la hán tại CNC STONE


Sơ lược về 18 vị La Hán

   1. Tôn giả Bạt La Đọa

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng Tôn giả Bạt La Đọa

 

Ngài vị La Hán thứ nhất trong Thập bát la hán, thường cùng 1.000 vị La-hán trụ ở Tây Ngưu Hóa Châu. Ngài vốn là đại thần của vua Ưu Đà, sau khi xuất gia, Ngài thường cưỡi hưu về cung khuyên bảo quốc vương xuất gia. Sau nay vua Ưu Đà nhường ngôi cho thái tử và đi tu. Vì Ngài cưỡi hưu nên còn được gọi là Tọa Lộc La Hán.

2.  Tôn giả Già Phạt Tha

Tượng 18 vị la hán

  Mẫu tượng Tôn giả Bạt La Đọa


     Đức Phật thường khen Ngài là vị La-hán phân biệt thị phi rõ ràng nhất. Khi chưa xuất gia Ngài là người rất tuân thủ khuôn phép, giữ gìn từ lời nói đến hành động, một ý nghĩ xấu cũng không cho phát khởi. Sau khi xuất gia, Ngài càng nỗ lực tinh tấn tu tập, nhờ thiện căn sâu dày Ngài chứng quả A-la-hán rất mau. Ngài là vị La-hán thứ hai, thường cùng 500 vị La-hán trụ tại nước Ca-thấp-di-la (Kashmir).

3.   Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng Tôn giả Bạt La Đọa

      Ngài là vị La-hán thứ ba, thường cùng 600 vị A-la-hán trú tại Đông Thắng Thần Châu. Khi đi khất thực, ngài thường mang theo mình một cái bát sắt nên được gọi là Là Hán Cử Bát.

4.   Tôn giả Tô Tần Đà

La Hán Thác Tháp

 Mẫu tượng Tôn giả Bạt La Đọa

      Ngài La hán thứ tư, thường cùng 700 vị A la hán phần nhiều trụ ở Bắc Câu Lô Châu. Thường ngày, Ngài tu hành nghiêm chỉnh, giúp người rất nhiệt tình nhưng rất kiệm lời. Ngài là đệ tử cuối cùng của Phật Đà và để tưởng niệm đã đi theo Phật Tổ nên ông đã tự đặc chế cho mình một cái tháp và luôn mang theo bên mình. Vì thế mà ông được gọi là với cái tên La Hán Thác Tháp.

5.   Tôn giả Nặc Cự La

Tượng 18 vị la hán

Tượng đá Tôn giả Nặc Cự La

     Ngài là vị La Hán thứ năm, Ngài thường cùng 800 vị A-la-hán trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu. Ông vốn là một võ sĩ. Sau khi xuất gia, vì muốn giúp ông bỏ cái tính lỗ mãng nên đã bắt ông ngồi tĩnh tõa. Khi ông ngồi tĩnh tọa, liền thể hiện ra thể trạng đại lực sĩ, vì thế nên ông được gọi là Tĩnh Tọa La Hán.

6.   Tôn giả Bạt Đà La 

Tượng 18 vị la hán

Mẫu tượng đá Tôn giả Bạt Đà La

 

     Ngài là vị La-hán thứ sáu, thường cùng 900 vị A-la-hán trụ tại Đam-một-la-châu. Ngài tên là Bạt-đà-la. Ông được hạ sanh dưới gốc cây Bạt Đà La – một loài cây hiếm của Ấn Độ, nên mẹ ông đặt tên là Bạt Đà La. Sau này ông dùng thuyền vượt sông vượt biển để truyền bá Phật giáo nên người đời gọi ông Quá Giang La Hán.

7.   Tôn giả Già Lực Già


 Mẫu tượng 18 vị la Hán


Ngài nguyên là một nhà huấn luyện voi. Bởi vì năng lực và khả năng làm việc như voi lại có thể nhìn xa nên được gọi là Kỵ Tượng La Hán. Ngài là vị La-hán thứ bảy trong thập bát La Hán, cùng với 1.000 vị A-la-hán luôn i thường trụ tại Tăng Già Trà Châu (Tích Lan).

8.   Tôn giả Phật Đà La

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


Ngài nguyên là một thợ săn dung mãnh, mọi muốn thú đều phải khiếp sợ Ngài. Sau khi xuất gia ông từ bỏ sát sinh và khi được chứng quả La Hán thì có một con sư tử quấn quýt bên Ngài nên Ngài được gọi là Tiếu Sư La Hán. ngài là vị La-hán thứ 8, thường cùng 1.100 vị La-hán trụ ở châu Bát-thích-noa.

9.   Tôn giả Tuất Bác Già

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


Ông vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi người em của ông muốn tranh đoạt ngôi vua với ông, ông nói: “Trong tâm ta chỉ có Phật, chứ không có Vương vị.” Hơn nữa, ông còn mở lồng ngực của mình ra, người em nhìn thấy quả nhiên trong tim ông có một vị Phật nên không làm loạn nữa. Cũng vì thế mà người đời gọi ông là “Khai Tâm La Hán”. Ngài là vị La-hán thứ  chín, thường cùng 900 vị La-hán trụ trong núi Hương Túy.

10.  Tôn giả Bạn Nặc Già

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán 


      Ngài sinh ra ở ven đường và là anh trai ruột của vị Khán Môn La Hán. Mỗi khi ngồi đả tọa xong, ông liền giơ hai tay lên đầu và thở dài một hơi, nên sau này được người đời gọi là “Thám Thủ La Hán”.Ngài là vị La-hán thứ mười, Ngài thường cùng 1.100 vị A-la-hán trụ ở Tất-lợi-dương-cù-châu.

11. Tôn giả La Hầu La

La Hán Trầm Tư


  Mẫu tượng 18 vị la Hán 


     Sau khi theo Phật xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng chu đáo của Thế Tôn, Ngài dần bỏ tính khí vương giả,  thói treo ghẹo người khác và nỗ lực tu hành để chứng Thánh quả. Sau khi chứng thánh quả Ngài vẫn nỗ lực tu tập. Vì đức tính lặng lẽ mà Ngài được gọi là Trầm Tư La Hán. Ngài là vị la-hán thứ mười một, thường cùng 1.100 vị A-la-hán trụ ở Tất-lợi-dương-cù châu.

12. Tôn giả Na Già Tê

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


    Ngài vốn là một nhà lí luận, vì lí luận “ Nhĩ căn “ mà nổi tiếng thế nhân. Cái gọi là “nhĩ căn” chính là một trong số lục căn bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong lục căn thì nhĩ căn sinh ra nhận thức. Ngài là người có nhĩ căn thanh tịnh nhất nên người đời gọi Ngài là Oạt Nhĩ La Hán. Ngài là vị La-hán thứ mười hai, thường cùng 1.200 vị A-la-hán trụ trong núi Bán-độ-ba.

13. Tôn giả Nhân Già Đà

      Ngài vốn là người bắt rắn ở Ấn Độ cổ. Ngài luôn mang theo một cái túi to bên mình để bắt những con rắn độc và giúp cho người dân không bị rắn cắn. Sau đó Ngài lại nhổ hết những răng độc và phóng sinh chúng về rừng. Vì ngày luôn mang theo một cái túi to bên người nên mọi người gọi Ngài là Bố Đại La Hán. Ngài là vị La-hán thứ mười ba trong 18 vị La Hán, thường cùng 1.300 vị A-la-hán trụ trong núi Quảng Hiếp.

Tượng 18 vị la hán

14. Tôn giả Phạt Na Ba Tư

Tượng 18 vị la hán

       Ngài là một người buôn bán. Ngày mà Ngài được hạ sanh thì trời đang mưa rất to. Sau khi xuất gia, Ngài thích tu tập trong rừng và thường đứng dưới những gốc chuối để tu. Vì thế Ngài được gọi là Ba Tiêu La Hán. Ngài  là vị La-hán thứ mười bốn, ngài và 1.400 vị La-hán thường ở trong núi Khả Trụ.

15. Tôn giả A Thị Đa

Tượng phật 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


       Theo truyền thuyết khi Ngài mới sanh ra đã có lông mày dài rủ xuống, điều báo hiệu kiếp trước Ngài là một nhà sư. Sau khi theo Phật xuất gia, Ngài phát triển thiền quán và chứng A-la-hán. Ngài là vị La-hán thứ mười lăm, thường cùng 1.500 A-la-hán trụ trong Linh Thứu Sơn.

 

16. Tôn giả Hán Đồ Bạn Trá Già

La Hán Kháng Môn

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


Truyền thuyết Phật giáo nhắc đến Ngài như một tấm gương cần cù nhẫn nại. Vì không thông minh như anh nên khi xuất gia Ngài không tiếp thu được Phật pháp. Được sự chỉ dạy của Thế Tôn và sự cần mẫn của mình mà Ngài đã chứng Thánh quả. Ngài là vị La-hán thứ mười sáu, cùng với 1.600 vị A-la-hán thường trú tại núi Trì Trục

17. Tôn giả Vi Khánh Hữu

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán


    Ngài ra đời sau Phật diệt độ 800 năm, cư trú tại nước Sư Tử. Tương truyền có một lần cả đảo Sư Tử bị Long Vương dâng nước nhận chìm, Tôn giả ra tay hàng phục rồng nọ và được tặng hiệu La-hán Hàng Long. Ngài là vị La-hán thứ 17.

18. Tôn giả Vi Tân Đầu Lô

Tượng 18 vị la hán

 Mẫu tượng 18 vị la Hán   Ngài là vị La Hán thứ 18 và là một tăng nhân. Tương truyền rằng có một con hổ đói thường gầm rú trước chùa nơi Ngài tu hành. Nghĩ rằng là hổ đói nên Ngài đem phần cơm của mình cho hổ ăn. Dần dà hổ bị tấm lòng tốt bụng của Ngài thu phục. Vì thế mọi người gọi Ngài là Phục Hổ La Hán.


 

 
TƯ VẤN 24/7

TƯ VẤN 24/7

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

100% HÀI LÒNG

100% HÀI LÒNG

HỖ TRỢ ONLINE 24/24

HOTLINE 0949 774 688

Tập Đoàn Xuất Khẩu Đá Mỹ Nghệ CNC

Luôn luôn cam kết 100% đá tự nhiên & nguyên khối, bền đẹp, tinh xảo và giá cả hợp lý nhất tại Việt Nam !

Công Ty Cp XNK Đá Mỹ Nghệ CNC (CNCSTONE)

Lô 3-4 Lê Thành Phương, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Hotline: 0961.933.688

Đá Mỹ Nghệ CNC cam kết

 • Sản Phẩm chất lượng
 • Tư vấn nhiệt tình
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Hỗ trợ suốt đời

Công Ty TNHH MTV Trinh Chính (TRINHCHINHSTONE)

20 Nguyễn Duy Trinh, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Hotline: 0961.133.688

Đá Mỹ Nghệ CNC cam kết

 • Sản Phẩm chất lượng
 • Tư vấn nhiệt tình
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Hỗ trợ suốt đời

Công Ty TNHH TV Đức Thành (THEGIOITUONGDA)

247A/36 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hotline: 0818.79.59.39

Đá Mỹ Nghệ CNC cam kết

 • Sản Phẩm chất lượng
 • Tư vấn nhiệt tình
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Hỗ trợ suốt đời

Công Ty CP Đá Mỹ Nghệ Duy Hưng (DUYHUNGSTONE)

Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0762.775.688

Đá Mỹ Nghệ CNC cam kết

 • Sản Phẩm chất lượng
 • Tư vấn nhiệt tình
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Hỗ trợ suốt đời

Công Ty TNHH Quang Minh Mê Công

99 Nguyễn Văn Tố, Phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang

Hotline: 0919.698.094

Đá Mỹ Nghệ CNC cam kết

 • Sản Phẩm chất lượng
 • Tư vấn nhiệt tình
 • Dịch vụ tốt nhất
 • Hỗ trợ suốt đời